-100%
8.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Tên tiếng Việt: Tiếp thị 4.0 - Philip Kotler Tên tiếng Anh: Marketing 4.0 - Moving from Traditional to Digital Bảng: Tiếng Anh