Marketing 4.0 Thời đại của Woo! – Philip Kotler

8.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Tên tiếng Việt: Tiếp thị 4.0 – Philip Kotler

Tên tiếng Anh: Marketing 4.0 – Moving from Traditional to Digital

Bảng: Tiếng Anh

marketing-4-cong-thong-tin
Marketing 4.0 Thời đại của Woo! – Philip Kotler

8.000,0VNĐ 0,0VNĐ